Město Harrachov

Územní plán města Harrachova

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Územní plán Harrachov.

Územní plán je vydán pro celé území města Harrachov (k.ú. Harrachov) a stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Územní plán je vydán formou opatření obecné povahy – usnesením č. 2/III Zastupitelstva města Harrachov ze dne 25.02.2015 ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití  ust. § 43 odst. 4 a postupem podle ust. § 54 stavebního zákona a za použití ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Územní plán Harrachov nabyl účinnosti dne 13.03.2015.

Do analogové (papírové) podoby dokumentace Územního plánu Harrachov je též možno nahlédnout na MěÚ Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování (Michal Štim, DiS., tel. 483 369 567) a na MěÚ Harrachov, stavebním úřadě.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj

EU

ÚP Harrachov grafická část

ÚP Harrachov grafická část ÚP.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 8,24 MB
Staženo: 696×
Vloženo: 1. 6. 2023

ÚP Harrachov grafická část odůvodnění

ÚP Harrachov grafická část odůvodnění.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 8,73 MB
Staženo: 251×
Vloženo: 1. 6. 2023

ÚP Harrachov textová část

UP-Harrachov_AC-textova-cast.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,22 MB
Staženo: 475×
Vloženo: 1. 6. 2023