Město Harrachov

Historie

 

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA A SE SOUHLASEM ZDEJŠÍ SKLÁRNY HRABĚTE HARRACHA BYL DNE 27. 5.1883 ZALOŽEN HASIČSKÝ SBOR. JEHO NÁZEV ZNĚL: HARRACHOVSKÝ HASIČSKÝ SBOR SE SÍDLEM V NOVÉM SVĚTĚ.

Účelem založení sboru bylo chránit životy a majetek obyvatel v případě požáru, povodně a jiných živelných pohrom.

hasiči

Ustavení sboru bylo potvrzeno 28.7. 1883 ve smyslu zákona z 15.11. 1867-RG, Bl.č.134 CK místodržitelstvím pro Čechy v Praze.

Sbor byl organizován v Liberecké župě. Jeho členy byli převážně občané německé národnosti a několik Čechů pracujících ve sklárně.

Činnost sboru se řídila základními ustanoveními a služebním řádem. Při porušení řádu vstupovaly v platnost nejrůznější tresty, počínaje ústním pokáráním velitelem přes písemné pokárání či vyloučením a konče peněžitým trestem pro dotyčného.

Po osvobození naší republiky v květnu 1945 byl z podnětu předsedy místní správní komise pana Bohumila Žanty dne 15.9.1945 v hostinci U Motejlků ustaven Český dobrovolný hasičský sbor. Na jeho počátku bylo 11 členů- 1 družstvo. Do vínku mu byly dány 2 zbrojnice. Jedna celá dřevěná stávala v prostoru za hotelem Krakonoš ( dnešní Karolína), druhá částečně zděná v Harrachově u kina. Obě měly věž pro výcvik lezců a sušení hadic. V majetku byly rovněž dvě starší přenosné motorové stříkačky PPS-12 značky DKW bez přívěsů, dvě PS 3 také značky DKW,dřevěný dvoukolový dvanáctimetrový žebřík a další potřebný materiál. Další materiál byl uložen ve sklárně, pile Janov a Seifenbaššké tkalcovně ( dnes na tomto místě v Rýžovišti stojí Sport hotel).

První valná hromada sboru se konala 13. ledna 1946 „ u Motejlků“. Účast 27 členů.

První úspěšný a krásný ples se konal 2. Února 1946v sále hotelu Koruna.

Na členské schůzi dne 5. října 1946 byl zvolen velitelem sboru bratr Rudolf Horák, který se přistěhoval z Vysokého nad Jizerou. Sbor tímto získal obětavého a zkušeného člena.

Na Valné hromadě Okresní hasičské jednoty bylo doporučeno, abychom v Harrachově uspořádali jubilejní 50. sjezd OHJ.

Přes všechny potíže, zejména v zásobování, se tak 20.7.1947 stalo. Organizátorem byla OHJ Jilemnická pod záštitou ONV v Jilemnici a MNV v Novém Světě v Harrachově.

Sjezdu se zúčastnilo na 3.000 osob, z toho přes 700 krojovaných členů hasičských sborů. Mezi hosty byli zástupci České hasičské jednoty zemské z Prahy, OHJ z Jablonce nad Nisou, okolních hasičských sborů, ONV Jilemnice a MNV.

Tato akce se velmi vydařila jak po stránce kulturní tak i finanční. Z výtěžku 60.000 korun byl založen fond na pořízení požárního auta. To bylo zakoupeno sice starší v roce 1949. Po rekonstrukci bylo slavnostně předáno sboru dne 18.8.1952. I přes nepřízeň počasí a menší divácký zájem se akce předání vozu vydařila.

V roce 1947 se také již začalo uvažovat o stavbě nové hasičské zbrojnice jako náhradě za 2 doposud používané.

 V pohnutém roce 1948 po komunistickém puči v únoru byli dokonce někteří členové našeho sboru místním akčním výborem vyloučeni, ale nakonec byli zase přijati zpět. Elánu a práce tovšak některým členům neubralo, a tak hasičská idea razila svou cestu trním dál.

Dne 17. 10. 1948byl u příležitosti oslav třicátého výročí vzniku republiky a celostátního Hasičského dne v místní škole složen a obnoven slib MHS za účasti zástupců místních úřadů a školské mládeže.Dále bylo schváleno memorandum vládě republiky.

V červenci 1949 se zástupci našeho sboru zúčastnili Okresního sjezdu hasičů ve Sklenařicích, kde se ve cvičení umístili jako pátí.

Rok 1951 se stal historickým rokem v tehdejších dějinách hasičství. V platnost totiž vstoupili nový požární zákon 62/50 a vládní nařízení 135/50, kterými vláda republiky dává požární ochraně a hasičství zákonitý podklad.

Tímto novým zákonem veškerou požární ochranu v obci zajišťují Národní výbory a tomu jako nová složka při MNV postaveny Sbory požární ochrany, rekrutující se ze členů hasičských sborů. Hasičské sbory byly přejmenovány na Místní jednoty Čs. Svazu hasičstva a organizovaly občanstvo pro hasičskou činnost a doplňování členů do sboru požární ochrany.

U násv Novém Světě- Harrachově probíhala tato reorganizace 1. dubna 1951 valnou hromadou na které byly podle nových stanov Organizačního řádu zvoleni nový funkcionáři do vedení sboru. Každý člen sboru byl NF navržen, akčním výborem prověřen a každý dostal jmenovací dekret.

V roce 1953 bylovzpomenuto 70- tého výročí založení hasičského sboru na Novém Světě (německého).

V roce 1955 byl směněn a vyměřen pozemek pro stavbu hasičské zbrojnice a tím splněn starý požadavek.

Ovšem všechny sliby a plány na realizaci této stavby vyšly zatím naprázdno.

 V letech 1955-57 došlo ke zhoršení činnosti sboru, zejména v docházce, nácvicích..Proto se dne 8. prosince 1957 konala mimořádná valná hromada, na které byly provedeny mimořádné volby, nedostatky patřičně probrány a sjednána náprava.

Do roku 1957 tvořili členskou základnu sboru pouze muži. Po přednášce na základní škole bylo získáno několik žáků. Jejich výcviku se ujal bratr Vitámvás. Devět jich utvořilo družstvo, které se zúčastnilo okrskové soutěže, z níž postoupilo do okresní soutěže. Ta se konala v Harrachově na fotbalovém hřišti 14.7.. Družstvo našich nejmladších obsadilo 4. místo.

Rok 1958 byl pro naše požárníky velice významný. Bylo rozhodnuto o stavbě nové požární zbrojnice.

18.8. byl vyměřen stavební pozemek před mlékárnou a ihned se započalo se zemními pracemi. Práce na výkopu se prováděly ručně a odpracováno bylo 500 hodin. Výkop základů byl velmi pracný. Bylo vylámáno spousta kamene, který vystačil na vyzdění základů celé stavby. Odvoz materiálu zpočátku vázl pro nedostatek dopravních prostředků. Vlastní výstavba začala v roce 1959v akci „Z“. Byla provázena řadou problémů, přestože měla plnou podporu od MNV a vydatně pomáhali zaměstnanci místní sklárny. Také vedoucí funkcionáři sboru byli příkladem jako obětaví pracovníci pro ostatní členy sboru. Svou techniku pro přepravu materiálu dávaly k dispozici Lesní závod Harrachov a Borské sklo Harrachov. 25.12.1960 je hrubá stavba dokončena. Bilance stavby: odpracováno 12.486 brig. hodin, nejvíce odpracovaných hodin zaznamenali: Vitámvás, Voženílek, Janoud Jiří a Jaromír, Hadrava Josef a Václav, Dostalík Emil, Tomášek, Ventluka, Komžík, Hnyk, Klinger, Novák, Vítek Josef a Milan ,Váňa.

Úspory na stavbě dosáhly přes 300.000,- korun.

Kompletně dokončena a slavnostně předána byla zbrojnice 4.8.1963. Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho hostů a účastníků ( asi 800). 32 občanů obdrželo Čestné uznání za pomoc při výstavbě. Harrachovští požárníci získali důstojný stánek pro další činnost.

Počátkem roku 1959 bylo místní jednotce přiděleno kompletně vybavené nové auto. Tím bylo splněno dávné přání a podstatně se zvýšila akceschopnost sboru. Staré defektní vozidlo bylo vyřazeno.

Aby se nezapomnělo jsou pořádána pravidelná školení, nácviky, hasičské soutěže, preventivní prohlídky, besedy na školách, s obyvatelstvem. Harrachovští hasiči zasahují při různých událostech ( požáry, technické výjezdy).

V roce 1962 se náš sbor nezúčastnil hasičské soutěže z důvodu nedostatečného zájmu ( družstvo se nedalo dohromady). Také účast na námětových cvičeních byla mizivá. Vyjímku tvoří družstvo žáků, kteří se umístili na soutěži třetí. V tomto roce také oslavila Harrachovská sklárna 250 let od založení. Na této oslavě obdržel kolektiv zaměstnanců „ Řád práce“.

V roce 1964 se do činnosti sboru zapojily také ženy. Staly se rovnocennými partnerkami mužů v hasičské práci.

V prosinci 1965 navštívila Harrachov delegace polských hasičů, která měla smluveno setkání s představiteli UV ČSPO za účelem navázání družby. Při této příležitosti bylo 7 členů našeho sboru vyznamenáno polským vyznamenáním za práci v požární ochraně.

V roce 1969 bylo sboru přiděleno požární čerpadlo PS-12, které bylo okamžitě vyzkoušeno během námětového cvičení. V tomto roce také družstvo mužů postoupilo až do krajského kola soutěže v požárním sportu, kde obsadilo 11. místo.

V roce 1970 při sněhové kalamitě pomáhali hasiči s údržbouveřejných komunikací a s rozvozem pečiva.

V dalších letech se harrachovští hasiči nevěnují jen své práci. Přikládají ruku k dílu všude tam, kde to potřebuje město a jeho občané. Instalují ve zbrojnici ústřední topení, pomáhají budovat veřejné osvětlení, muzeum a prodejnu skla, přistavují mateřskou školku, staví čekárny, benzínovou čerpací stanici, obřadní síň, autokemp, účastní se přístavby základní školy, sklízejí travní porosty, sbírají starý papír, léčivé byliny, čistí koupaliště….

Pozapomnělo se však na výchovu mladé hasičské generace. Ke znovuobnovení práce s mladými hasiči došlo v roce 1973 po tříleté odmlce. Jejich vedoucím se stal bratr Jan Švec. Mladí požárníci se cílevědomě připravovali na plnění úkolů hry Plamen a spolu se staršími členy se zapojovali do veřejně prospěšných prací. Sázeli smrčky, sklízeli brambory, sbírali odpadové suroviny, sušili byliny. Odměnou jim byly zájezdy, výlety, letní tábory.

Svou odbornost a akceschopnost si aktivní členové sboru zvyšují na školeních, přednáškách, námětových cvičeních, věnují se pravidelně údržbě techniky.

Další léta uplynula, opotřebovávají se lidé i věci. A tak se znovu začíná diskutovat o tom, že požární zbrojnice je již nevyhovující. Technika stojí venku, hasiči se scházejí při větších akcích po hospodách. Co dělat ? Stavět na zelené louce, přistavovat ? V roce 1992 spatřily světlo světa plány na přístavbu. 30.11.1992 se začalo se zemními pracemi a v roce 1993 byla přístavba a rekonstrukce původní budovy dokončena. Přestože nesplnila všechna očekávání, za klad lze považovat větší prostory pro techniku, 3 bytové jednotky, společenskou místnost.

Tatáž situace nastala také s výjezdovou technikou, kterou bylo také nutno obměnit, protože ta starší již nevyhovovala většinou po stránce funkční a technické. S pomocí MÚ Harrachov bylaprůběžně za posledních 6 let zakoupena technika sice již starší, ale zato funkční.

V roce 1992 náš sbor zasahoval při větším požáru hotelu Harrachovka. O rok později se podařilo našemu družstvu mužů postoupit do okresního kola soutěže v požárním sportu, pořádaném v Turnově, kde jsme obsadili 9. místo.

 Také jsme si připomněli 110. výročí založení požárního sboru v Harrachově- Novém Světě.

Byl nám také předán automobil AVIA DVS-12. Za hasičskou zbrojnicí jsme svépomoci vybudovali cvičební dráhu s novýmipřekážkami.

V roce 1997 se náš sbor aktivně podílel na likvidaci následků povodní u nás v Harrachově. 5 členů našeho sboru se účastnilo likvidace povodní na Moravě. Několik členů obdrželo za tuto činnost čestná uznání SH ČMS.Ukázalo se , že hasiči jsou jedinou složkou, která je schopna v takovýchto situacích zasáhnout.Také byla panem Fiřtíkem zakoupena starší vojenská Tatra T 148 CAS 32, které byla našemu sboru po úpravách a přelakování předána o rok později.

Náš sbor také vlastní svolávací zařízení, byla zakoupena motorová pila, video, lavice a stoly, pracovní obleky a mnoho dalších různých věcí. Něco bylo hrazeno z vlastní kapsy sboru, něco MÚ Harrachov.

Největší společenskou událost roku 1998 zažil náš sbor 22. Srpna a to oslavu 115-ti let SDH Harrachov. Slavnostní den začal předáním medailí a čestných uznání zasloužilým členům sboru. Program pokračoval koncertem Krkonošské dechovky, dále průvodem městem do areálu malých skokanských můstků. Tam se účastníci mohli seznámit s historickou, ale i současnou požární technikou, shlédly ukázky práce s ruční a s parní stříkačkou, posedět u občerstvení nebo vyhrát něco v tombole. Navzdory přeháňkovému počasí akce přilákala velký počet návštěvníků. Akce se zúčastnilo několik sborů z okresu Semily, jeden sbor z Polska ze Szklarske Poreby a Hasiči z německého Magdeburku-Diesdorf. Starostkou OSH ČMS byl našemu sboru předán pamětní list. Celkový dojem akce byl na výbornou.

Téhož roku 4 členové našeho sboru strávili hezký víkend v Magdeburku u našich kamarádů hasičů.

 Koncem devadesátých let také došlo k výraznému omlazení naší členské základny díky příchodu nových mladých členů, kteří se okamžitě aktivně zapojili do činnosti. Ať jsou to nácviky na soutěže, nebo kulturní a společenské akce. Mnozí z nich se již zúčastnili školení na různé odbornosti v ÚHŠ v Bílých Poličanech, jiní byli zvoleni do výboru sboru nebo se stali členy výjezdové jednotky.

Došlo také ke zlepšení spolupráce s představiteliMÚ Harrachov, které s námi spolupracuje na dobré úrovni.Tato spolupráce se odbývá vrůzných odvětvích: nákup výstroje a výzbroje, opravy objektu hasičárny… Bohužel se doposud nepodařilo obnovit systém preventivních kontrol vzhledem k nedostatku právních podkladů, kdy občané již nejsou povinni vůbec pouštět hasiče do svého domu na kontrolu. Doufejme, že doba ukáže, zda je to nutnost, či nikoliv.

 V roce 2001 obdržel náš sbor na místo již starého vozu CAS 25, nový druhý vůz CAS 32 T 148. Tento vůz byl nakoupen z prostředků MÚ Harrachov.

SOUČASNOST HASIČSKÉHO SBORU: 

Naše výjezdová jednotka čítá 19 členů. Je zařazena v rámci plošného rozdělení jako JPO II.( ihned za HZS).

Členové výjezdové jednotky se pravidelně účastní údržby výstroje a výzbroje,školení, nácviku na soutěže i vlastních soutěží. V roce 2001 se náš sbor zúčastnil ( jako jediní z okresu společně s SDH Roztoky u Jilemnice) světového rekordu v dálkové dopravě vody.

Totéž jsme zopakovali v roce 2002, kdy jsme zúčastnili dalšího světového rekordu v dálkové dopravě vody pomocí motorových stříkaček.

 Svou odbornost a akceschopnost si aktivní členové sboru zvyšují na školeních, přednáškách, námětových cvičeních, věnují se pravidelně údržbě techniky.

Účastníme se také různých hasičských soutěží.

V roce 2002 od 21. do 30. srpna bylo 9 členů našeho sboru nasazeno v obci Tuhaň na Mělnicku na odstraňování následků velkých povodní ze srpna téhož roku. Kromě pomoci technické jsme přivezli i pomoc humanitární a finanční. Za toto byl našemu sboru udělen hejtmanem Libereckého kraje Pamětní list.

V roce 2000 byla opět obnovena činnost mladých hasičů, kteří se připravují na účast ve hře Plamen. Jejich vedoucími se stali Jaroslav Paulů a Izabella Dědková. Hasiči se schází pravidelně. Školí se v různých odbornostech, hrají různé hry, zúčastňují se různých soutěží a soustředění a letních táborů. Toto se v současné době samozřejmě neobejde bez sponzorů, kterým tímto děkujeme za spolupráci.

Mimo to má náš sbor družbuse dvěma sbory: 

1. SZKLARSKA POREBA-POLSKO

2. MAGDEBURG- DIESDORF- SRN

Nezapomínáme v současnosti ani na činnost společenskou a kulturní, tak jako tomu vždy bylo dříve a je i nyní.

V letošním roce oslaví náš sbor již 120-té výročí založení. K této příležitosti nechal náš sbor zhotovit ručně vyšívanou vlajku, nové vycházkové uniformy pro členy sboru, rekonstruuje starou ruční stříkačku z roku 1898, kterou obdržel od hasičů z Jablonce nad Jizerou a samozřejmě připravuje slavnostní oslavu výročí.

Náš hasičský sbor obhospodařuje v současnosti tuto techniku: AVII DVS-12, 2x CAS-32 T 148 , 2x PS-12, 1x plovoucí čerpadlo PS-8 a 7 ks dýchacích přístrojů. 

Je to dost nebo málo? Rozhodující je,že neodpovídá naší moderní době. Podívejme se, vážení přátelé, kolem sebe. Na stráních Harrachova se už dávno nekrčí jen malé chaloupky, ale přibylo mnoho vícepodlažních budov, zvýšila se ubytovací kapacita ve městě. Občané přecházejí na stále ušlechtilejší paliva. V případě opravdu velkého požáru bychom stěží s naší technikou uspěli.

Harrachovští hasiči jsou schopni chránit nejen Váš majetek, ale i životy. Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat. Mnozí z Vás občanů se již přesvědčili, že to nemusí být jen při požáru. Chceme věřit, že nám svou přízeň zachováte i v letech budoucích a že případně rozšíříte naše řady.

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 23 °C 16 °C
neděle 21. 7. jasno 25/15 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 26/16 °C
úterý 23. 7. déšť 20/14 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:03

Slunce zapadá:20:51