Bezbariérové ubytování - 25.7.2007

 

Investor projektu Domu s pečovatelskou službou Harrachov (dále jen „DPS“) a výbor nadace Chráněný domov, St.Helier, Jersey, SkVBaSI vyhlašují veřejné výběrové řízení na budoucí obsazení 9 bytových jednotek v DPS pro dotované přechodně trvalé ubytování určené výhradně pro vyhlašovatelem vybrané uchazeče splňující zejména dále uvedená kritéria:

• věk min. 58 let
nebo
• věk min.21 let se zdravotním handicapem ZTP/ZTPP,
nebo
• věk min.21 let s opodstatněným sociálním znevýhodněním mimo přičinění uchazeče.

Nezbytnou podmínkou pro zařazení uchazeče do výběrového řízení je nepřetržité trvalé bydliště v katastru obce Harrachov již nejméně po dobu 21 let, životní bezúhonnost a bez závazkový stav.
DPS bude zajišťovat chráněné bezbariérové ubytování v samostatných bytových jednotkách, stravování, pečovatelský servis, úklidovou službu, praní prádla (společně dále jen „komplex služeb“).

Uchazeč řádně a včas předloží společně se svou žádostí o zařazení do výběrového řízení

• dokumenty bezezbytku prokazující splnění kritérií,
• životopis,
• přehled majetkových poměrů doložených čestným prohlášením s úředně ověřeným podpisem,
• osobní limit na vynaložení měsíčních výdajů spojených s poskytováním komplexu služeb,

a to vše v zalepené obálce nejpozději do 30.09.2007 na adresu SK Krkonoše,o.s., Újezd 1, Praha 5. Obálka bude výrazně opatřena nadpisem DPS.

Vybraným uchazečům může být poskytnut nadační grant až do výše 100% rozdílu mezi skutečnými náklady na komplex služeb a uvedeným limitem uchazeče.

Vyhlašovatel je zejména oprávněn kdykoli odmítnout předloženou žádost a/nebo uchazeče, a to i bez udání důvodu. Odmítnutím trvale zanikají veškeré nároky. Podáním a/nebo přijetím žádosti nevzniká uchazeči žádný právní nárok na přiznání ubytování, komplexu služeb v DPS nebo nadačního grantu. Veškeré přijaté přihlášky budou posuzovány individuálně a dále hodnoceny v souladu s interními Zásadami pro výběr uchazeče, které jsou uloženy u vyhlašovatele. Termín vyhodnocení: do 31.12.2007. Vyrozumění bude zasláno poštou na adresu uchazeče. Uchazečem poskytnuté osobní informace nebudou zveřejněny

[dh]

Dům s pečovatelskou službou

V Harrachově se lidé dočkají prvního domu s pečovatelskou službou.
© 1999 - 2010 dh webdesign | www.d-h.cz |