Zpět      Tisk     Všechny články

Informace o rozhodnutí vrchního soudu

2.11.2011 v 18:21

Informace o průběhu soudního jednání ve věci povinnosti města uhradit částku 16,799.909,- Kč ze dne 1.11. 2011

Vyjádření právního zástupce Města Harrachova ze dne 1.11.2011

Dnešního dne (1. listopadu 2011) proběhlo u Vrchního soudu v Praze jednání ve věci sporu žalobce J. F. WOELD BROKERS, s.r.o. o zaplacení částky 16,799.909,- Kč (s úroky z prodlení) jako nezaplaceného úvěru  poskytnutého  Crystalexu,  s.p. v likvidaci.
Místo Mgr. Vašíčka, který ukončil zastupování obce po té, co mu bylo doručeno předvolání k VS v Praze, převzala dne 18. 10.2011  právní zastoupení  tohoto sporu JUDr. Ivana Staňková, která od 1. 10. 2011 poskytuje městu právní pomoc.

 

Tomuto jednání u VS v Praze  předcházelo dovolání podané Mgr. Vašíčkem. Na základě tohoto dovolání rozhodl Nejvyšší soud ČR o tom, že rozsudek Vrchního soudu ze dne 12. 4. 2010, kterým tento soud uznal město Harrachov povinným k úhradě výše uvedené částky, se zrušuje a věc se vrací odvolacímu soudu  k dalšímu řízení. Ve svém rozhodnutí NS ČR  soud vyslovil názor, že rozhodnutí odvolacího soudu nebylo správné a to pokud jde o závěr, že k převodu majetku a závazku došlo na základě rozhodnutí orgánu státu, neboť k převodu majetku a tedy i závazku mohlo dojít pouze Smlouvou.  Dále NS ČR konstatoval, že je třeba, aby úkony učiněné starostou obce v souvislosti s nabytím a převzetím majetku a  závazku soud posoudil podle příslušných ustanovení zákona o obcích.

 

Při dnešním jednání soud nejprve přednesl napadené rozhodnutí VS v Praze  ze dne 12. 4. 2010 a následně doslovně seznámil s rozsudkem NS ČR. Po té odmítl připuštění důkazu, že převzetí závazku nebylo schváleno zastupitelstvem obce, který byl navržen v odvolacím řízení. Po ukončení referování o předchozím řízení podali právní zástupci svá stanoviska k věci a vyjádřili závěrečné návrhy. Právní zástupkyně města navrhla zamítnutí žaloby vůči městu s poukazem jednak na podrobné zdůvodnění v dovolání podaném Mgr. Vašíčkem a jednak i na právní názor NS. Po krátkém přerušení řízení soudce Derka vynesl rozsudek, ve kterém potvrdil své předchozí rozhodnutí, aniž by respektoval názor NS, že rozhodnutí VS bylo nesprávné. Toto rozhodnutí však odůvodnil odlišně a to tak, že již netvrdil, že závazek přešel na město jednostranným rozhodnutím orgánů státu, ale dohodou města s Fondem, s tím závazek  zaplacení úvěru přešel na město ze zákona č. 92/1991 Sb., neboť podle názoru  VS nemusí závazky přímo souviset s nabytým majetkem. Podrobné odůvodnění rozsudku uvede soud až v písemné  rozsudku.

JUDr. Staňková Ivana
právní zástupce Města Harrachova

 

Vyjádření místostarosty Oldřicha Jakubce ze dne 8.11.2011

 

Dopis České advokátní komoře soud

 

"Na petičním výboru pan Mgr. Vašíček použil účelově silně směřovaná slova, nevyjímaje údajné podání "udání" paní starostky na Mgr. Vašíčka. Tento dopis České advokátní komoře, který byl napsán v době, kdy Mgr. Vašíček již nebyl právním zástupcem města ZVEŘEJŇUJEME, aby tak každý měl možnost ověřit si, že se nejedná o udání, pouze KONSTATOVÁNÍ PRAVDIVÝCH SKUTEČNOSTÍ S PROSBOU O RADU.

Vzhledem k nepřátelské atmosféře, kterou pan Vašíček od počátku vůči novému vedení města vyvolával a vzhledem k jeho krokům, které vůči městu podnikl, je na místě se na uvedené věci ptát.
Proč prodal pohledávku, když byl ujištěn, že mu bude dluh splacen do konce roku?
Proč odmítl zastupovat město u VS měsíc před jednáním (před 15 zastupiteli na rozšířené radě uvedl, že město nemůže zastupovat, protože mu to nedovoluje zákon o akvokacii)?
Jak je možné, že najednou už mu stejný zákon nebrání a mohl by město zastupovat?
Proč se lidé na včerejším petičním výboru nemohli ptát a koaliční zastupitelé vyjadřovat?
Tisková konference bez dotazů? Je to demokratické? Je to otevřené jednání nebo manipulační masáž občanů? Je obvyklé, že opoziční zastupitelé ("petiční výbor") svolávají "tiskovou konferenci" k problému, který se týká všech občanů města Harrachova, bez předchozího jednání s vedením města?

Vedení města s právní zástupkyní MÁ připravené kroky, jak ochránit město a jeho občany, o čemž chtělo nejprve informovat všechny zastupitele (10.11.), a poté o tom veřejně informovat občany na OTEVŘENÉ diskusi zastupitelstva města. Proč opoziční zastupitelé nejednají stejně otevřeně a přímo, ale stále za zády vedení města?

Starostka města svolá Veřejné zasedání zastupitelstva za přítomnosti právní zástupkyně města, na kterém občané BUDOU MÍT PŘÍLEŽITOST SE PTÁT! Nebudou pouze masírování přesvědčovací taktikou bez možnosti na místě se zeptat a dostat odpověď, jak tomu bylo včera.

Oldřich Jakubec
místostarosta města
kontaktní adresa: Městský úřad Harrachov , čp. 150, 512 46 Harrachov
e-mail: mistostarosta@harrachov.cz
tel.: 481 528 133 kl. 27 mobil: 725 071 081

 

Oznámení k petičnímu výboru ze dne 6.11.2011

 

Oznamuji tímto, že jsem nechala z www.harrachov.cz odstranit pozvánku "petičního výboru" z důvodu, že s vedením Města nikdo nejednal, nevíme, o jaké osoby se v "petičním" výboru jedná ani o obsahu sdělení, které má být na uvedeném setkání předáno. Z výše uvedených příčin nepovažuji uvedení pozvánky na oficiálních stránkách Města za oprávněné. Současně oznamuji občanům, že jsem na čtvrtek 10.11.2011 svolala jednání Rady města za přítomnosti všech zastupitelů a právní zástupkyně JUDr. Staňkové k tématu rozhodnutí Vrního soudu a přijetí opatření k ochraně Harrachova.
Eva Zbrojová, starostka Harrachova

 

Vyjádření starostky Evy Zbrojové ze dne 5.11.2011


Vážení spoluobčané,
výše podané informace jsou zpracovány bezprostředně po vynesení rozsudku VS v Praze naší novou právní zástupkyní JUDr. Ivanou Staňkovou. Dovolím si k této záležitosti uvést i můj pohled a názor, neboť jsem se také osobně jednání VS účastnila, zároveň chci reagovat na další lži a polopravdy, které se s podpisem Opoziční klub zastupitelů objevily postupně ve Vašich poštovních schránkách.
Domnívám se, že jste měli možnost si za necelý rok mého působení ve funkci starostky města, povšimnout, že jsem se obrnila trpělivostí a po celou dobu téměř nereagovala na neustávající ataky opozice. Tentokrát činím výjimku, abych hájila i osoby koaličních zastupitelů, jejich rodin, kamarádů, známých a blízkých lidí : Nikdo z nás, devíti koaličních zastupitelů, není v žádném případě zodpovědný za současný výsledek této soudní kauzy! Má-li pro to někdo pádné a jasné důkazy, nechť je předloží, pak jsme ochotni za celou věc nést osobní odpovědnost, v opačném případě se jedná o (nebojím se to říci) sprostou pomluvu a pokračující manipulaci veřejným míněním. Kdo pozorně četl vyjádření JUDr. Staňkové, či sledoval v posledních dnech informace z médií, ví, že soudce Derka nepřipustil žádné další předložení důkazů, ani těch, které předložil Mgr. Vašíček v době, kdy podával dovolání k NS. Dle mého úsudku bylo o výsledku jednání rozhodnuto dávno před ním, právní zástupci jednotlivých stran pronesli jeden každý max. 10 vět, zopakovali své předchozí požadavky a následně došlo k rozsudku. Dalším důkazem může být i skutečnost, že JUDr. Derka nepřipustil odročení jednání, přestože jsme o ně žádali z důvodu změny právního zástupce, což je jindy věc naprosto standardní. Vyjádření p. Ploce do médií, že stejným způsobem, jako zastupovala JUDr. Staňková, by mohl zastupovat u soudu i on, mě přimělo k zamyšlení, proč se do toho dávno se stejnou vervou nepustil, mohlo to být pro Harrachov jistě velmi přínosné!  Bohužel, jak zmínil v jiném deníku, jako zastupitele jej výsledek kauzy nezajímá, pak nerozumím tomu, proč pořád zmiňuje svůj zájem na kladném výsledku případu.
Neustálé opakování, že vedení města odmítlo právní zastupování v kauze J.F.W. Brokers Mgr. Vašíčkovi, je nehorázná a účelově prezentovaná lež. 
   -V roce 2007 podepsal p. T. Ploc plnou moc na zastupování Harrachova v kauze J.F.W.Brokers s.r.o. s JUDr. Kramperou. Ano, s tím panem Kramperou, který zastupoval firmu Ferona v kauze proti Harrachovu nějaký čas před tím. A právě zde, v dubnu 2010, město Harrachov poprvé prohrálo soud. Bez přítomnosti zástupců města. Nikdo z tehdejšího vedení města, ani starosta, ani jeden z místostarostů, se neobtěžoval k  takto závažnému jednání dostavit. A to jeden z místostarostů má právnické vzdělání a na jednání by byl jistě přínosem. Ani tajemníka tam neposlali. Co si asi myslí soudce, když ve sporu, ve kterém jde městu o 90 milionů, se setká s takovýmto nezájmem ze strany jeho vedení?
   -V roce 2008 podepsal p.T. Ploc smlouvu o právním zastupování města s Mgr. Vašíčkem (bez výběrového řízení), říkejme jí „paušální smlouva“, tj. pravidelná právní výpomoc městu za pravidelnou odměnu každý měsíc. (mimo kauzu J.F.W. Brokers,tu měl zastupovat v té době výše zmíněný JUDr. Krampera).
   -V roce 2010, po prohraném sporu u Vrchního soudu, podepsal p.T. Ploc smlouvu s Mgr. Vašíčkem, schválenou 14 zastupiteli města, na právní zastupování v kauze J.F.W. Brokers (také bez VŘ). Tato končí výrokem Nejvyššího soudu a má splatnost do pěti dnů po doručení rozsudku NS. Kolik tehdejších zastupitelů asi vědělo, že výrokem nejvyššího soudu kauza nekončí? Asi žádný, protože dobře informovaný zastupitel určitě nezvedne ruku pro výplatu  desetimilionové odměny za pouhé oddálení katastrofy o půl roku. Patrně nebyli o dalším možném vývoji “příběhu“ dostatečně informováni. Za tuto naději pro Harrachov měl právní zástupce města obdržet oněch 10.184.000,- Kč ihned v květnu letošního roku?
   V době, kdy tato „velká smlouva“ skončila, platila stále ještě smlouva o “paušálním zastupování“. Mgr. Vašíček mohl, a bylo mu to i místostarostou Jakubcem nabídnuto, zastupovat město u Vrchního soudu i na základě této smlouvy. Přesto chtěl pan magistr Vašíček podepsat další smlouvu na zastupování „jenom tzv.“ za 1,--Kč. Zde se však s vedením města odmítl dohodnout o obsahu smlouvy. Ano, předložil zastupitelům 3x návrh smlouvy na zastupování. Tento návrh byl 3x stejný a neodrážel přání klienta. Změny v návrhu smlouvy „za 1 Kč“ požadované radou města neměly přímou souvislost se zastupováním města před vrchním soudem a nijak nebránily Mgr.Vašíčkovi v efektivním zastupováním města před touto institucí. To však pan Vašíček odmítl. Odmítl i zastupování na plnou moc (vyšlo z jednání RM 22.8.2011) a trval si stále na své korunové smlouvě. Proč asi? Deset milionů už mělo být jistých a kdyby výsledek VS byl stejný, jako je ten dnešní (a já věřím, že by jiný nebyl), nemuselo by město platit tu jednu korunu.... Jak výhodné.... Smlouvu o paušálním zastupování, z důvodu ztráty důvěry ke klientovi, vypověděl k 31.8.2011. Poté opět nabídl městu nezměněnou smlouvu „za 1,--Kč“ a navrhované změny odmítl. Když k tomu připočtu předání sedmimilionové pohledávky do Lucemburska (ač byl informován, že v průběhu listopadu dostane další milion a je vypsáno VŘ na bankovní ústav, který by městu půjčil „posledních“ 6 milionů), takže do konce roku by měl uhrazenou svoji pohledávku, jsem přesvědčena o tom, že se jedná o jednání zcela účelné a účelové ve vztahu k rozsudku VS.
   15 přítomných zastupitelů na neveřejném jednání zastupitelů dne 27.9.2011 může potvrdit (nebo alespoň 9 z nich :-)), že koaliční zastupitelé pana Vašíčka přemlouvali, někteří prosili p. Vašíčka, aby Harrachov u VS zastupoval, ten však toto zcela rázně odmítl. Zajímavá je také skutečnost, že na dubnovém zasedání ZM pan Vašíček všechny přítomné ujišťoval, že rozhodnutí NS je pro Harrachov 100% výhra a Nejvyšší soud zavázal svým rozhodnutím soud Vrchní (viz. Zápis ZM a zvukový záznam na www.harrachov.cz nebo v MÚ), na zářijovém zastupitelstvu jsme však už, dle prohlášení p. Ploce, byli opět na bodu nula.
Ano, jsme tam, kde jsme byli před rokem a půl. Pouze s tím rozdílem, že nám narostly další úroky z příslušenství, uhradili jsme 3,5 milionu právníkovi (to byl hodně nákladný půlrok „svobody“) a máme závazek 7 milionů + úrokové příslušenství někde v Lucembursku. A abych nezapomněla – přes devadesát milionů korun ke splacení.
Ještě mám jeden „drobný poznatek“. Za Město Harrachov byli jednání u NS přítomni  (já, paní Bališová Zamlarová, p.Jakubec, p. Pažout, JUDr. Staňková). Můžu Vás všechny ujistit, že jsme rozhodnutím soudu byli zcela zdrceni a otřeseni. Když jsem před zahájením jednání pozorovala další účastníky soudního přelíčení (p.Ploc, p.Konvalinková, Mgr.Vašíček), kteří přijeli ze stejného Harrachova jako my, nebyla to jedna skupina lidí, kterým by šlo o jeden a stejný zájem, kterým jde budoucnost Harrachova. Byly to dvě skupiny lidí, kde jedné šlo o Harrachov a té druhé o to, jak to pro současné vedení ne/dopadne. Obě stály striktně odděleny od sebe skupinou novinářů.
Na závěr chci ujistit všechny občany, protože jde opravdu o nás o všechny, že uděláme maximum pro to, aby Harrachov z této další rány vyšel co nejlépe. Pokusíme se ochránit majetek, podáme dovolání k NS a požádáme o odklad výkonu rozhodnutí. Použijeme k tomu všech možných prostředků. Prosím tímto všechny občany, mají-li nějakou vlastní zkušenost, radu, nápad, neostýchejte se a předejte nám ji, třeba to bude právě ten střípek, který dopomůže lepšímu výsledku.
                                                                                                                                        Za koaliční zastupitele Eva Zbrojová

 

Vyjádření opozičního klubu zastupitelů ze dne 3.11.2011

Vážení občané, cítíme povinnost vás informovat o skutečnostech v souvislosti s rozhodnutím Vrchního Soudu dne 1.11.2011.

Výše popsanou kauzu, která se táhne od roku 1993, spojenou s privatizací sklárny N&S a její vývoj se snažíme stručně popsat od roku 2010.

Město Harrachov bylo dne 24.3.2010 pravomocně odsouzeno u Vrchního Soudu k plnění cca 90 mil Kč. Následovala exekuce a obstavení majetku a příjmového účtu města. Po tomto rozsudku najalo město na dovolání k Nejvyššímu Soudu a na pozastavení výkonu exekuce právního zástupce Mgr. Vašíčka.

Město v podstatě z časových důvodů nemělo jinou možnost, jelikož oslovilo další dvě advokátní kanceláře, které zastupování odmítly. Byl prostor cca dva měsíce na seznámení se spisem a připravit kvalitní dovolání tak, aby bylo úspěšné. Město v té době v podstatě nemělo jinou možnost. Vlastně mělo - rozprodat majetek města v exekučním řízení.

Na zastupitelstvu města dne 21.4.2010 se 14 zastupitelů jednohlasně rozhodlo, že město Harrachov bude s tímto problémem, který souvisí s privatizací sklárny N&S, bojovat a schválilo smlouvu s Advokátní kanceláří Mgr. Vašíčka. V této smlouvě bylo stanoveno, že v případě neúspěchu nebude platit město nic a v případě úspěchu a zavazujícího verdiktu pro Vrchní Soud uhradí město Advokátní kanceláři 10% z dlužné částky.

Přišel úspěch u Nejvyššího soudu - nejprve pozastavení výkonu exekuce.
Proběhlo Ustavující zastupitelstvo města, na kterém vznikla nová vládnoucí koalice. Na tomto zastupitelstvu potvrdilo opět jednohlasně 15 zastupitelů vůli pokračovat a spolupracovat s Advokátní kanceláří Mgr. Vašíčka.

Následoval úspěšný rozsudek Nejvyššího soudu (Nejvyšší soud nikdy nevyřkne konečný rozsudek, ale v případě úspěchu vrací se závazným verdiktem).
Současná vládnoucí koalice se zřejmě domnívala, že má město vyhráno a vedení města tak začalo velmi intenzivně zpochybňovat smlouvu s Advokátní kanceláří Mgr. Vašíčka. Celý spor se tedy logicky vrátil k Vrchnímu Soudu.

Advokátní kancelář Mgr. Vašíčka 3 x předložila zastupitelům smlouvu na zastupování u Vrchního soudu za 1,-Kč. Toto 3x devět koaličních zastupitelů odmítlo. Někteří údajně z nedostatku informací viz. Harrachovský zpravodaj - říjen 2011 (tuto smlouvu měli všichni zastupitelé 4 měsíce u sebe) a některým vadilo podání trestního oznámení na účastníky spojené s privatizací sklárny N&S a s provedením auditu na spis k této kauze.

Po opakovaných mediálních a osobních útocích od vedení města na Mgr. Vašíčka se tento právník rozhodl pro ztrátu důvěry nepokračovat v zastupování města v běžné agendě. I přes to nabídl městu výše zmíněný návrh smlouvy pro zastupování města před Vrchním soudem (viz. Harrachovský zpravodaj), který byl 3x 9ti koaličními zastupiteli zamítnut. Vedení města opakovaně vyjádřilo Mgr. Vašíčkovi veřejně nedůvěru!

Na neveřejném jednání se členy zastupitelstva města Mgr. Vašíček intenzivně (a dříve písemně) informoval o krocích, které jsou nutné pro zdar v této kauze vykonat, a zároveň nabídl konzultační pomoc nové právní zástupkyni města pro přípravu na jednání před Vrchním soudem. Tato nabídka nebyla ze strany vedení města a právní zástupkyně v žádném případě využita! Výsledek postupu vedení města v rámci této kauzy se naplno projevil při jednání u Vrchního soudu dne 1. listopadu 2011. Díky naprosté nepřipravenosti celého vedení města včetně právní zástupkyně města, celý tento spor dopadl pro naše město naprostým fiaskem. Paradoxem celého tohoto jednání je, že jediným pravým obhájcem města zde byl advokát Ministerstva financí. Naprosto tristní skutečností je, že se právní zástupkyně ani nepokusila při tomto jednání navrhnout změnu na postu předsedy soudního senátu v této kauze. Kvůli naprosté neznalosti soudního spisu a jeho obsahu nebyla schopna argumentovat se senátem Vrchního soudu.

Za výsledek této soudní kauzy je plně odpovědno současných devět koaličních zastupitelů.


Opoziční klub zastupitelů

Přemek Vodseďálek
Miroslav Michálek
Miloslav Rýdl
Tomáš Ploc
Lenka Konvalinková
Martin Kmoníček

 

 

Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva soud

Dokumenty ze zasedání zastupitelstva soud

 

Harrachov uspěl u Nejvyššího soudu
26-04-2011
Nejvyšší soud rozhodl, že Harrachov nemusí platit několikamilionový dluh a sporem mezi krkonošským střediskem a firmou J. F. World Brokers se musí znovu zabývat Vrchní soud v Praze. 
Harrachov zatím nemusí platit sporný dluh
06-10-2010
Novináře a zhruba 300 obyvatel města o tom v úterý informoval právní zástupce Tomáš Vašíček na svolané veřejné tiskové konferenci v OREA Vital Hotelu Sklář**** 

 

Reportáž Petra Sehnoutky o hrozící exekuci městu Harrachov a vyjádření starostky Harrachova Evy Zbrojové v Ozvěnách dne na Radiožurnálu

[ dh ] zdroj: rozhlas.cz

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS