Zpět      Tisk     Všechny články

Harrachovo jméno

31.8.2011 v 08:37

Jméno slavného šlechtického rodu Harrachů nese v Krkonoších, kromě města Harrachov, řada zajímavých míst - Harrachova skála, Harrachova cesta, Harrachova jáma, Harrachovy kameny.

Harrachova cesta

Z Harrachova stoupá proti toku říčky Mumlavy do lůna hor modře značená Harrachova cesta, posléze přejde náhorní planiny Labské a Pančavské louky a Pančavské louky a pod Labskou boudou klesá táhlým Labským dolem ke Špindlerovu Mlýnu. Cestu Labským dolem zřídil v r. 1879 hrabě Harrach a na cestě podél největší české řeky Labe nás provázejí stopy po činnosti ledovců i vzpomínky na první krkonošské ochranáře.

Harrachovo jméno nese také několik pozoruhodných kamenných hříček ve vrcholové části Krkonošského národního parku.

Harrachovy kameny
Asi nejznámější jsou Harrachovy kameny (1 421 m), vystupující v severovýchodním sousedství nápadné hory Kotel, přímo na horní hraně Velké Kotelní jámy. Ta je dílem erozní činnosti staročtvrtohorního ledovce a také zdejší "Harrachovo kamení" do značné míry "poznamenalo" dlouhodobé působení zvětrávacích činitelů. Oblé tvary zdejších bloků svědčí o významném vlivu chemického zvětrávání, kdežto ostrohranné výchozy a okolní sutě jsou zase výsledkem mrazového rozpadu. Harrachovy kameny patří k nejvýraznějším žulovým skalám - "kamenům" - na Vnitřním hřbetu Krkonoš a jsou snadno dostupné po červeně značené cestě, spojující Zlaté návrší s Kotelským sedlem a Dvoračkami.
Zdejší skalní "suk", jakoby naskládaný z žulových kvádrů, je až pět metrů vysoký a patrně vznikl v odolnější poloze horniny, "zdobené" nápadnými vyrostlicemi živců. Každý turista se tu nepochybně zastaví i pro krásný výhled po Krkonoších a do přilehlého Podkrkonoší.

Harrachova jáma

Poněkud jiného ražení je nedaleká, ovšem zcela nepřístupná Harrachova jáma (1 310 m). Jmenuje se tak jeden ze čtyř strmých žulových srázů (někdejších ledovcových kotlů), spadajících do horní části Labského dolu. Z boku této strže ční mohutný skalní výčnělek, zvaný Krakonošova hlava. Tuto vpravdě vysokohorskou partii můžeme obdivovat zejména při pohledu zdola, tedy z Harrachovy cesty procházející dnem údolí od Špindlerova Mlýnu k Labské boudě.

Harrachova skála

K místům dalekých výhledů patří i Harrachova skála (1 035 m), čnící z východního temene vrchu Mechovinec. Přístup ke skalisku je krátkou odbočkou z červeně značené cesty, spojující Horní Mísečky s Žalským hřbetem. Členité rulové skalisko, modelované mrazovým zvětráváním (jde o typický mrazový srub) a lemované kamenitou sutí, je stupňovitě asi 15 m vysoké. Z vrcholku zajištěného zábradlím se rozevře nádherný výhled přes Špindlerův Mlýn na východní část Krkonoš. Vyhlídku zřídil a skálu po svém příznivci nazval Klub českých turistů v roce 1893.

 

zdroje: treking.cz, tisicovky.cz

[ dh ]

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS