Zpět      Tisk     Všechny články

Krkonoše ekoturistické

12.3.2008 v 11:01

V současné době patří mezi největší problémy Krkonoš cestovní ruch a jeho negativní dopady na přírodu a krajinu. Jednou z cest, jak tyto problémy eliminovat, je zvýšení podílu udržitelných forem cestovního ruchu. Mezi tyto formy patří i ekoturismus, který je úzce svázán se šetrnými alternativami zemědělského hospodaření.

Stav ekoturismu v Krkonoších

Co se týče postavení ekoturismu v rámci Krkonoš, musíme konstatovat, že ve srovnání nejen se zeměmi jako je Německo, Rakousko, Francie či Nizozemí, ale i Polsko a Slovinsko, je ještě mnoho co dohánět. Na druhou stranu patří Krkonoše společně se Šumavou k průkopnickým ekoturistickým regionům v rámci České republiky. V roce 2002 bylo v Krkonoších, vymezených jako biosférická rezervace a její bezprostřední okolí, pouze sedm ekologicky hospodařících subjektů.
Během tří let se počet těchto subjektů zvýšil na 17 a od té doby jistě přibyly další. Za ekologicky hospodařící považujeme zemědělce, jejichž činnost naplňuje definici ekologického zemědělství bez ohledu na to, zda jsou nějakým způsobem certifikováni či nikoliv (někteří totiž certifikaci odmítají). Ekologické zemědělství lze také definovat jako extenzivní hospodaření bez využívání chemických prostředků, umělých hnojiv, s šetrným přístupem k chovu hospodářských zvířat a k využívání krajiny.

Také cestovní ruch může ze spojení s ekologickými formami zemědělství profitovat. Ekoturistické aktivity jsou pro klienty atraktivní, relativně nové a módní, zcela určitě pak „jiné“, což jim poskytuje jistou konkurenční výhodu. V případě Krkonoš se jedná především o projížďky na koních a možnost nákupu zemědělských produktů. Zatím nejsou až na výjimky rozšířeny aktivity jako pobyty spojené se zemědělskými pracemi, jak tomu je v zemích západní Evropy, ale i v Polsku.

Důležitým předpokladem pro rozvoj ekoturismu je tedy jednak přítomnost ekologicky hospodařících horských zemědělců a jednak jejich ochota poskytovat i služby v oblasti turismu. S opačným případem – podnikatel v turismu provozuje jako vedlejší činnosti ekologické zemědělské hospodaření – se téměř nesetkáme.


Ekologicky šetrné alternativy zemědělského hospodaření v Krkonoších (podkladová data: Správa KRNAP).

Budoucnost ekoturismu v Krkonoších tedy znamená posílení partnerství mezi turismem a potřebami ochrany přírody a krajiny, mezi turistickým sektorem a Správou KRNAP. Nejen proto by měly být vyvíjeny snahy, aby byl turismus v Krkonoších provozován podle principů udržitelnosti.

Ekoturismus
turismus zaměřený na poznávání přírodních krás, zejm. chráněných krajinných oblastí, národních parků, přírodních rezervací a dalších přírodních atraktivit

Agroturismus
zemědělský cestovní ruch, dovolená na statku
- turismus s pobytem na farmách, statcích nebo jiných zemědělských usedlostech a představuje symbiózu turistiky se zemědělstvím

Ekoturismus a další žádoucí druhy a formy CR

 

[ dh ] zdroj: krkonose.krnap.cz, ucr.uhk.cz

 

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS