Zpět      Tisk     Všechny články

Výzva k petici

12.1.2006 v 16:21

Podpisový den Petice proti záměru výstavby vodní nádrže "VILÉMOV" a jiné, začíná v pátek 13.01.2006 a potrvá do měsíce března 2006.
Petiční archy budou umístěny v přízemí budovy městského úřadu na Turistickém informačním centu(TIC), v muzeu Šindelka, v informačním centu Harrachtour a ve Sklárně NaS v Harrachově.

 

Kdo chce hájit území pro výstavbu vodních nádrží ?
Požadavek na hájení území pro výstavbu vodních nádrží vzešel ze Směrného vodohospodářského plánu povodí Labe (SVP), který je kromě jiných dokumentů podkladem pro tvorbu územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje, potažmo i pro územní plány našich jednotlivých obcí a měst.

Co pro nás znamená hájení území pro vodní nádrže ?
Pro naše obce by hájení území pro výstavbu vodních nádrží znamenalo kompletní stavební uzávěru v daných lokalitách . Byl by narušen rozvoj obcí jak z hlediska ekonomického tak i z hlediska stabilizačního. Výstavba vodních nádrží by též měla veliký negativní vliv na rozvíjející se cestovní ruch, který je důležitým zdrojem příjmu mnohých místních obyvatel. Nesmíme zapomenout ani na další vyvolané investice. Tento problém se týká především plánovaných přeložek současných komunikací a blokace dalších území pro tyto účely.

Jaká jsou stanoviska místních dotčených orgánů ?
KRNAP - touto problematikou se zabývala Vědecká i Regionální sekce Rady KRNAP. Výsledkem je zásadní nesouhlas s výstavbou jakýchkoli přehradních nádrží v západních Krkonoších.

Krkonoše - svazek měst a obcí - ztotožňuje se s názorem obou sekcí Rady KRNAP a vyjadřuje zásadní nesouhlas s výstavbou jakýchkoli přehradních nádrží v západních Krkonoších.

CHKO Jizerské hory - zástupci CHKOJH zaujímají též negativní stanovisko k problematice vodních nádrží na území západních Krkonoš. Těmito díly by byly dotčeny Jizerské hory.

Dosavadní aktivity

 • Únor 2005 - společné setkání představitelů dotčených obcí se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, KRNAP a CHKO Jizerské hory v Pasekách . Z průběhu tohoto jednání vyplynulo, že hlavním problémem je rozpor týkající se platnosti směrného vodohospodářského plánu povodí Labe ( SVP ).

 • Kontaktována paní senátorka Mgr. Soňa Paukrtová - seznámení s problémem, přislíbena pomoc.

 • V květnu 2005 se na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze konala schůzka týkající se řešení rozporu ohledně přehrady Vilémov. Na tomto jednání se měli zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí dohodnout na společném řešení této problematiky. K našemu údivu však na toto jednání nebyl přizván nikdo z dotčených obcí ani Správa KRNAP. Díky včasné informaci se tohoto jednání zúčastnili i zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, Správy KRNAP Vrchlabí a zástupci dotčených obcí. Tito zúčastnění zástupci vyjádřili svůj zásadní nesouhlas s výstavbou jakýchkoli nádrží na území západních Krkonoš. Výsledkem jednání však je dohoda obou ministerstev o společné ochraně území údolní nádrže Vilémov z titulu veřejného zájmu. Problematiku dalších plánovaných přehrad ( Harrachov, Paseky ) ministerstva na tomto jednání odmítla řešit.

 • Srpen 2005 - schůzka s náměstkem ministra zemědělství ing. Machem - upozornění na vzniklý problém a žádost o zvážení opětovného zařazení těchto vodních děl do nového Směrného vodohodpodářského plánu povodí Labe.

 • Srpen 2005 - otevřený dopis zástupců obcí Kořenov, Harrachov, Rokytnice a Paseky hejtmanovi Libereckého kraje - žádost o zahájení nového rozporového řízení v problematice vodních nádrží.

  NEBUĎME LHOSTEJNÍ KE KRAJI, VE KTERÉM ŽIJEME A KAM SE RÁDI VRACÍME !

   

  [ dh ]

 • Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS