Zpět      Tisk     Všechny články

Územně plánovací dokumentace

9.1.2005 v 10:37


Veřejná vyhláška
oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Města
soubor pdf.
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HARRACHOV
soubor doc.

Obsah zadání

a) důvody pro pořízení územního plánu obce a stanovení hlavních cílů rozvoje území,
b) výčet katastrálních území tvořících území obce,
c) požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku,
z programů rozvoje kraje, okresu a obce,
d) význam a funkce obce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů
v území,
e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů,
f) požadavky a podmínky pro rozvoj obce, požadavky na zohlednění hodnot jejího území (historických, kulturních, urbanistických, přírodních apod.),
g) požadavky na vymezení zastavitelných území,
h) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa) a na územní systémy ekologické stability,
i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem,
j) požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení
a nakládání s odpady,
k) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu, ochrany před povodněmi apod.),
l) požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů
se sousedními obcemi,
m) požadavky na nutné asanační zásahy,
n) okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů,
o) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání ploch.p)výkres limitů využití území,
1 : 5000, uložený u pořizovatele
(pro účely projednání v potřebném počtu bez měřítka na formátu A3).
Územní plán města Harrachov
soubor pdf.

 

Software pro prohlížení PDF a DOC souborů
Adobe Acrobat Reader stahuj
Word 97 Viewer stahuj

 


Ing. Michal Bartoš

Nahoru Všechny články Hledat v aktualitách RSS